XtGem Forum catalog
Chủ Đề Điện Thoại Miễn Phí
Chủ Đề Điện Thoại Miễn Phí
- Mã giảm giá Shopee shopee
- Mã giảm giá Lazada lazada
- Kinh doanh online tại nhà từ con số 0 new

Chức năng XT trong XtGem

1/ RSS Reader

Cú pháp: <xt id="rss_news" feed="link_rss" number="Số tin hiển thị" template="Template"/>
Ví dụ:
<xt id="rss_news" feed="http://twitter.com/statuses/user_timeline/18868768.rss" number="1" template=".title.<br/>.description." />


2/ Local file

Cú pháp: <xt id="rss_news" file="/folder/tên file" />

Chức năng: gọi file (giống như chức năng include của php)

*Không được gọi file từ site khác, và chỉ được sử dụng 1 lần trong 1 file.

3/ Random

Cú pháp: <xt id="random" from="giá trị 1" to="giá trị 2"/>

Chức năng: Hiển thị ngẫu nhiên từ "giá trị 1" đến "giá trị 2"

Ví dụ: <xt id="random" from="1" to="1000"/>

4/ Count Down

Cú pháp: <xt id="countdown" format="format" from="ngày 1" to="ngày 2" />

Chức năng: dùng để đếm ngược thời gian

format="years" (năm)

format="months" (tháng)

format="days" (ngày)

format="hours" (giờ)

format="minutes" (phút)

format="seconds" (giây)


from, to: có dạng tháng/ngày/năm

Nếu from=now: thời điểm hiện tại
yesterday: ngày hôm qua
tomorrow: ngày mai

Ví dụ: <xt id="countdown" format="format" from="now" to="01/01/2012" />
*Nếu "to" là 1 ngày đã qua rồi thì nó sẽ hiện ra số âm

5/ Referer

- Cơ bản

Cú pháp: <xt id="referer" />

Chức năng: Hiển thị địa chỉ cuối khách truy cập

- Nâng cao

Cú pháp: <xt id="referer" local="y" default="địa chỉ mặc định" />

Chức năng: "địa chỉ mặc định" sẽ hiển thị nếu địa chỉ cuối khác truy cập không có

6/ Counter

- Đếm online

Cú pháp: <xt id="online" />

- Đếm lượt view theo ngày

Cú pháp: <xt id="counter" type="1" />

- Đếm lượt view theo tuần

Cú pháp: <xt id="counter" type="2" />

- Đếm lượt view theo tháng

Cú pháp: <xt id="counter" type="3" />

- Đếm lượt view tổng

Cú pháp: <xt id="counter" type="4" />

7/ User information

- Hiển thị cờ quốc gia của khách đang truy cập

Cú pháp: <xt id="country" type="1" />

- Hiển thị tên quốc gia của khác đang truy cập

Cú pháp: <xt id="country" type="2" />

- Hiển thị tên trình duyệt (ngắn gọn)

Cú pháp: <xt id="browser" detail="1" />

- Hiển thị tên trình duyệt (chi tiết)

Cú pháp: <xt id="browser" detail="2" />

- Hiển thị tên trình duyệt (đầy đủ nhất)

Cú pháp: <xt id="browser" detail="3" />

- Hiển thị biểu tượng của trình duyệt

Cú pháp: <xt id="browser" detail="4" />

- Hiển thị IP của khách

Cú pháp: <xt id="ipaddress" type="1" />

- Hiển thị IP HOST

Cú pháp: <xt id="ipaddress" type="2" />

8/ URL (hiển thị URL khách đang truy cập)

- Link đầy đủ

Cú pháp: <xt id="url" />

- Chỉ hiển thị đường dẫn (phần nằm sau domain thôi)

Cú pháp:<xt id="url" type="path" />

- Chỉ hiển thị domain

Cú pháp: <xt id="url" type="domain" />

9/ Time, Date

Cú pháp: <xt id="tdate" format="format" tzone="múi giờ" />

format="Y-m-d": năm-tháng-ngày
format="Y/m/d": năm/tháng/ngày
format="H:i" : giờ:phút
format="Y-m-d H:i": năm-tháng-ngày giờ:phút

10/ Filelist

- Sắp xếp theo tên, tăng dần (a-z)

Cú pháp: <xt id="filelist" sort="2" />- Sắp xếp theo tên, giảm dần (z-a)

Cú pháp: <xt id="filelist" sort="3" />- Sắp xếp theo ngày định dạng, tăng dần

Cú pháp: <xt id="filelist" sort="0" />- Sắp xếp theo ngày định dạng, giảm dần

Cú pháp: <xt id="filelist" sort="1" />
Ấn nút +1 để ủng hộ mình phát triển nhé:
Tải Sửa
0.000000s. - 0.000100 + 1 | gameOn DMCA.com Protection Status